Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beautiful You zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 52451771 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.beautifulyou.eu 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Beautiful You worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Beautiful You ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Beautiful You zijn vrijblijvend en Beautiful You behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Beautiful You. Beautiful You is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Beautiful You dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

2.3 Aanbiedingen en kortingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient te geschieden op de gekozen betalingswijze en zal bij acceptatie de vorm van betaling zonder korting of compensatie binnen de voor die betalingswijze gestelde termijn overeenkomen, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.3 Betaling kan geschieden per Vooruitbetaling en iDeal. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Beautiful You. 

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Beautiful You gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Beautiful You. 

Artikel 4. Levering en annulering 

4.1 Beautiful You hanteert een maximum levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding hiervan, brengt Beautiful You u per email op de hoogte. U kan vervolgens kiezen uit 2 opties. U gaat of akkoord met de overschrijding van de maximum levertermijn van 30 dagen, of u kan de koop onmiddellijk ongedaan maken. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u overigens geen recht op schadevergoeding. 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

4.3 Levering geschiedt middels een medewerker van Beautiful You, of een daarvoor beschikbare transportdienst.

4.4 Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Beautiful You te retourneren. De kosten die gemaakt worden voor een retourzending kunnen niet verhaald worden op Beautiful You en zijn voor eigen rekening. Het door u reeds overgemaakte orderbedrag zal minus berekende verzendkosten retour gestort worden op uw rekeningnummer. 
Indien retour gezonden goederen niet in goede staat bij Beautiful You aankomen zal een handelingsfee verrekend worden met het terug te storten bedrag 

4.5 U kunt uw bestelling schriftelijk annuleren onder vermelding van uw ordernummer, uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens.

4.6 De kosten voor het retourneren (ook in het geval van garanties) van een of meerdere artikelen naar Beautiful You, om welke reden ook, zijn altijd voor rekening van de koper. De kosten die gemaakt worden voor een retourzending kunnen niet verhaald worden op Beautiful You.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Beautiful You verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Beautiful You geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

6.2 Beautiful You garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Beautiful You daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Beautiful You de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

7.3 Indien u producten om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Beautiful You te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

7.4 Beautiful You behoudt zich het recht om foutieve gegevens en prijzen te wijzigen. 

7.5 Beautiful You kan ten alle tijde bestellingen annuleren die middels foutieve prijzen en gegevens zijn besteld. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Beautiful You, dan wel tussen Beautiful You en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Beautiful You, is Beautiful You niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Beautiful You. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Beautiful You in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Beautiful You gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Beautiful You kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 

10.1 Indien u aan Beautiful You schriftelijk opgave doet van een adres, is Beautiful You gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Beautiful You schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

10.2 Wanneer door Beautiful You gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Beautiful You deze Voorwaarden soepel toepast. 

10.3 Indien aan een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Beautiful You in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beautiful You vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.4 Beautiful You is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in Leeuwarden.